ПРАВОВІ

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ

На сьогоднішній день, в Україні використання поліграфа законодавчо не визначено. Але незважаючи на це проведення даної процедури не суперечить ніяким законам України, якщо дане тестування проведено за добровільною згодою людини, який проходить тест і в ході даної процедури дотримані його права. Дані права фіксуються в «заяві про добровільну згоду» і пояснюються випробуваному до того, як він підпише цей документ.

Права випробуваного на тесті:

 • перевірка проводиться тільки після підписання заяви про добровільну згоду;
 • перевірка може бути зупинена на будь-якому етапі на вимогу тестованого;
 • тестований має право знати на яку тему він проходить перевірку;
 • випробуваний має право ознайомиться з питаннями, які йому будуть задані в ході перевірки і має можливість їх коригувати;
 • тестований має право відмовитися відповідати на один або кілька запитань тесту, без пояснення причини;
 • перевірка не проводиться з тяжко хворими, а також людьми, які знаходяться під впливом психотропних препаратів, алкоголю або в стані стресу мул. Для визначення можливості проведення тесту випробуваний власноруч заповнює анкету про стан свого здоров’я на момент проведення перевірки та передає її поліграфологові, який проводить дану перевірку.

Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі наступних нормативно-правових документів:

Розділ 2 Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»; Стаття 28. Кожен має право на повагу до його достоінства.Нікто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи наказанію.Ні одна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суда.Нікто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні преступленія.Обвіненіе не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її пользу.В разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним осужденіем.Статья 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Стаття 36 Господарського кодексу України

 1. Відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом господарювання відповідно до закону.
 2. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається добування протиправним способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.
 3. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те особи з відомостями, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.
 4. Схилянням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків відомості, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання. 5. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону комерційну таємницю.
 5. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону комерційну таємницю.
 6. За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи не сут відповідальність, встановлену законом.

Постанова Кабінету Міністрів України №170 від 19.03.1994 р

Ст. 2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (322-08) контракт є особливою формою трудового договору, в которомсрок його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення іорганізації праці працівника, умови розірвання договору могутустанавліваться угодою сторін 10. У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи ітребованія до якості і термінів її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки і взаємна відповідальність сторін, вус ловия оплати і організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації або роботодавця.

СТ. 17. У контракті можуть визначатися додаткові, кромеустановленних чинним законодавством, підстави його розірвання

Ст. 21. У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця наоснове умов, встановлених в контракті, але не передбачених действующімзаконодательством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.

Ст. 22. У разі невиконання або неналежного виконання сторонаміобязательств, передбачених в контракті, він може бути досрочнорасторгнут з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Стаття 21. Трудовий договір Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені Перші законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Стаття 26 КЗпП України Стаття 26. Випробування при прийомі на роботу При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийомі на роботу осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової або альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийомі на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків “зв’язків вимагає доступу до державної таємниці;

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

5) неявки на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

7) появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

Закон України Про запобігання корупції

Стаття 61. Загальні положення запобігання корупції в діяльності юридичної особи

1. Юридичні особи забезпечують розробку і прийняття заходів, необхідних і обгрунтованими для запобігання і протидії корупції в діяльності юридичної особи.

2. Керівник засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків в її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків в діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема
для проведення аудиту.

Стаття 7

Покарання без закону

1. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину на підставі будь-якої дії або бездіяльності, які на час їх вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене більш суворе покарання, ніж те, яке застосовувалося на час вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Інструкція про порядок використання в діяльності органів внутрішніх справ поліграфів (комп’ютерних пристроїв реєстрації психофізіологічних реакцій людини), затверджена наказом МВС України № 842 від 28.07.04

Наказ Міністерства доходів і зборів України № 329 від 02.08.2013 та Інструкція про застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України;

Наказ від 27.07.2015 № 1350/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5”

“6.8. З метою отримання орієнтовної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

6.8.1. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтовної інформації щодо: ступеня ймовірності повідомленої опитуваним особою інформації; повноти наданої опитуваним особою інформації; джерела отриманої опитуваним особою інформації; уявлень опитуваного особи про певну подію; інший орієнтовною інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

6.8.2. Такі опитування можуть проводитися тільки при наявності письмової згоди особи, яка буде проходити опитування. ”

polytest-logos-white

У нас вузький список послуг. Ні продажу обладнання або навчання нових фахівців. Ми не знімаємось на ТБ, не створюємо професійні організацій. У нас немає академічних ступенів. Ми не заявляємо, що ми кращі фахівці в Україні. Але ми з упевненістю можемо сказати, що у нас достатньо знань і досвіду, щоб вирішити практично будь-яку проблему замовника.

Copyright 2015-2020. Все права защищены.


Разработка и продвижение сайтов SEO2
Call Now Button